Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.


Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


1. Az adatkezelő


Név: Deeb-IT Kft.

Székhely: 9751 Vép, Petőfi utca 22

Cégjegyzékszám: 18-09-108416

Adószám: 14571868-1-18


Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Infotv. alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.


1. Az adatkezelés célja


A Honlapon keresztül csak regisztráció útján igénybe vehető szolgáltatás használata során létrejövő adatok feldolgozása és kezelése.


2. Az adatkezelés jogalapja


A felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, a honlap használatával, regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


4. Az adatkezelés időtartama


A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.


A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.


Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve az NGM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


5. A kezelt adatok köre


Technikai adatok: honlap használata során a rendszerben automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó IP címe és böngésző program típusa, de ezen adatok beazonosításával - összefésülésével nem foglalkozik, továbbá cookie azonosítókat alkalmaz azonban mindezen információkat statisztikai és hiba keresésre használja csak fel


Regisztráció során megadott felhasználói és cég adatok.


Számlázási adatok melyek lehetnek számla tétel és partner törzs adatok, sorszámtartományok.


6. Adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás


Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.


A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.


7. Adatbiztonság


A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.


8. Felhasználói jogok


Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve a cégnév tekintetében a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján.


Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.


A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.


A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a NAIH segítségét is.


Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


9. Egyéb rendelkezések


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.